Klauzura RODO

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna WOLA, z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa, posługującej się KRS: 0000559760, NIP: 527-273-7-84, REGON: 361599922 zwana dalej Operatorką oraz Fundacja Głębokiej Demokracji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łosickiej 20, posługującej się KRS 0000353451, NIP 6762417405, REGON 12119710900000 zwaną daje Administratorką

  2. Pani/Pana dane przekazywane Operatorowi i Administratorowi w związku będą przetwarzane przez Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10), Fundację Stocznia z siedzibą w Warszawie (Plac Zamkowy 10) i Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawa (Królowej Marysieńki 48), działające jako współadministratorzy tych danych (zwani dalej Współadministratorami).

  3. Cel przetwarzania danych osobowych przez Operatorkę i Administratorkę
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu “Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli, zwanego dalej Projektem
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udziału w działaniach projektowych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania Projektu, w tym
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości Projektu
 1. Współadministratorzy przetwarzają przekazane przez Operatorkę i Administratorkę dane osobowe, w celu realizacji Programu, w tym w szczególności w celach: kontaktowych, sprawozdawczych, promocyjnych, upubliczniania danych zgodnie z warunkami realizacji programu dotacyjnego, monitoringu i kontroli, archiwizacyjnych oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
 • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatorkę, Administratorkę i Wspóadmiistratorów i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z którykolwiek z podmiotów, o których w pkt 1 i 2 w celu realizacji Projektu, w tym świadczące usługi informatyczne i księgowe, podmioty realizujące Program, BMF, przedstawiciele Państw-Darczyńców oraz podmioty świadczące usługi audytorskie lub ewaluacyjne zlecone przez Współadmistratorów.
 2. Każdy z podmiotów, o których w pkt 1 i 2, będzie przechowywać dane osobowe, o których mowa w niniejszym artykule przez okres realizacji Projektu, a po jego zakończeniu przez okres trzech lat od zakończenia Projektu, rozumianego jako przyjęcie przez BMF końcowego sprawozdania z realizacji Projektu.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod następującymi adresami:

Administratorka: gleboka.demokracja@gmail.com

Operatorka: rodo@spoldzielniawola.pl

Współadministratorzy: RODO@aktywniobywatele.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;


10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania z udziału w działaniach w ramach realizacji zadania publicznego.